Privacyverklaring

Wanneer iemand contact opneemt met Taveno informeren wij hem of haar o.a. over hoe Taveno omgaat met persoonsgegevens.
Wij willen zorgvuldig omgaan met de informatie, die vertrouwelijk met ons wordt gedeeld. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in deze privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
In het bestand met persoonsgegevens bewaren wij: uw naam, het adres, geboortedatum, wanneer u lid bent geworden, telefoonnummer en uw banknummer. Het gerechtvaardigde belang van Taveno voor het bewaren van contactgegevens is:
a) het in standhouden van een doelmatige organisatie
b) het onderhouden van contact met de betrokkene
2. Bewaartermijn.
De opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan.
3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van de betrokkene verstrekt aan derden.
4. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de bestuursleden van Taveno.
5. Omgaan met beelden ( foto’s, film, enz. )
Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt een verklaring ingevuld door de betrokkene of diens gezagvoerder of beeldmateriaal wel of niet openbaar gemaakt mag worden.
6. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het bestuur van Taveno. De contactgegevens van Taveno vindt u onderaan deze privacyverklaring.
7. Klachtrecht
Heeft u een klacht over hoe Taveno met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dit melden aan het bestuur van Taveno. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring. U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht. Indien het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kunt u als u dit wilt een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
8. Contact Taveno
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons. Hieronder leest u hoe u ons kunt bereiken.
Voorzitter mevr. A. van Leeuwen, Koepelallee 6, 7722 KT Dalfsen of ankievvwijthmen@kpnmail.nl of 0529 402011

 

Wilt u de privacyverklaring opslaan en/of uitprinten, klik dan hier

Hit Counter